Regulamin Promocji

Wspieramy twój biznes w niestabilnych czasach.

Regulamin Promocji: Podróżuj bez granic

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Podróżuj bez granic” (dalej: Promocja) jest Kaizen Fleet Sp. z o.o Sp.k. z siedzibą w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Przemysłowa 1E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000575185, NIP 6922509293, zwaną dalej Wynajmującym. Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp. K. jest właścicielem nazwy handlowej Kaizen Rent.
2. Promocja ma charakter ogólnopolski i przeznaczona jest dla przedsiębiorców, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, spełniających warunki uczestnictwa w Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Użyte w treści Regulaminu określenia oznaczają:
a. Wynajmujący – Kaizen Fleet Sp. z o.o Sp.k. z siedzibą w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Przemysłowa 1E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000575185, NIP 6922509293. Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp. K. jest właścicielem wypożyczalni samochodów Kaizen Rent.
b. Najemca – strona umowy najmu samochodu zawartej z Wynajmującym, inna niż Wynajmujący, w ramach prowadzonej przez Wynajmującego wypożyczalni Kaizen Rent. Szczegółową definicję Najemcy określa Regulamin Wypożyczalni.
c. Umowa – Umowa najmu samochodu zawarta przez Wynajmującego i Najemcę.
d. Uczestnik – Najemca, który zawarł w okresie trwania Promocji Umowę.
e. Komisja – komisja powołana przez Wynajmującego do czuwania nad prawidłowym przebiegiem Promocji i nadzorowania przestrzegania przez Uczestników Regulaminu. W skład Komisji wchodzą Członek Zarządu oraz Menedżer ds. Marketingu i E-commerce Wynajmującego.
f. Organizator – Wynajmujący.
g. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Podróżuj bez granic”
h. Regulamin wypożyczalni – regulamin wypożyczalni Kaizen Rent dostępny pod adresem: https://kaizenrent.pl/upload/wysiwyg/dokumenty/regulamin-kaizenrent.pdf
i. Promocja – promocja „Bezpłatna rezygnacja w dowolnym momencie” organizowana na podstawie niniejszego Regulaminu.
j. Oddział – oddziały własne wypożyczalni Kaizen Rent wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 2
Czas trwania Promocji
Promocja dotyczy Umów zawartych w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.

§ 3
Warunki udziału w Promocji
1. W Promocji może wziąć udział przedsiębiorca, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, która spełnia łącznie następujące warunki:
a. w czasie trwania Promocji zawrze Umowę najmu, na okres 12 miesięcy z Wynajmującym,
b. nie współpracuje z Wynajmującym na podstawie innej umowy.
2. Udział w Promocji uzależniony jest od dostępności samochodów u Wynajmującego. Wynajmujący każdorazowo przed podpisaniem Umowy informuje telefonicznie o dostępności pojazdów w wybranym terminie.

§ 4
Zasady Promocji
1. Promocja polega na zwolnieniu Najemcy z opłaty dodatkowej – „Opłata za zgodę na wyjazd za granicę RP” – na okres dwóch miesięcy: lipiec oraz sierpień 2021 roku.
2. W przypadku kontynuacji najmu samochodu, bez zmiany warunków najmu, od września 2021 r. opłata zostanie naliczona, zgodnie z cennikiem Wynajmującego.
3. Pozostałe warunki wynajmu pozostają bez zmian.
4. Promocja obowiązuje na wszystkie auta wynajęte w ramach zawartej umowy najmu.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, ofertami specjalnymi, voucherami lub rabatami.

§ 5
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji
1. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Promocji oraz po jej zakończeniu, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. na adres e-mail marketing@kaizenfleet.pl lub na adres pocztowy Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp.k., 59-300 Lubin, ul. Przemysłowa 1E z dopiskiem „Podróżuj bez granic”. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub wysłania wiadomości email.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres mailowy Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie drogą elektroniczną na podany w reklamacji adres e-mail lub na adres korespondencyjny wskazany w Umowie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Reklamacje rozpoznaje Komisja. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na treści niniejszego Regulaminu, Regulaminu wypożyczalni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.
6. Zasady rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

§ 6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wraz z załącznikami dostępny będzie w siedzibie firmy i na stronie: https://kaizenfleet.pl/
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika dla celów związanych z organizacją i przebiegiem Promocji.

§ 7
Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią:
1) LISTA ODDZIAŁÓW – załącznik nr 1

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Podróżuj bez granic

 Lista Oddziałów własnych wypożyczalni Kaizen Rent

Białystok ul. Gajowa 59 Białystok 15-794
Bydgoszcz ul. Bielicka 55 Bydgoszcz 85-135
Częstochowa ul. Michałowskiego 17 Częstochowa 42-224
Gdańsk ul. Spadochroniarzy 16 Gdańsk 80-298
Katowice Al. Roździeńskiego 188D Katowice 40-203
Kielce ul. Warszawska 162 Kielce 25-001
Kraków ul. Balicka 4 Kraków 30-149
Kraków-Balice Lotnisko ul. Kpt. Medweckiego 1, Balice Balice 32-083
Lubin ul. Przemysłowa 1E Lubin 59-300
Lublin ul. Wilhelma Orlika-Ruckmana 10 Lublin 20-400
Łódź Al. Jana Pawła II 19 Łódź 93-570
Olsztyn ul. Witosa 25a Olsztyn 11-041
Piła Al. 500-lecia Piły 5 Piła 64-920
Poznań ul. Wagrowska 2 Poznań 61-369
Radom ul. Sycyńska 27 Radom 26-600
Rzeszów ul. Rejtana 51 Rzeszów 35-328
Szczecin ul. 1 Maja 1 Szczecin 71-627
Warszawa ul. Postępu 2 Warszawa 02-699
Warszawa-Okęcie Lotnisko ul. Żwirki i Wigury 1 Warszawa 02-143
Wrocław ul. Strzegomska 206-208 p.208 Wrocław 54-432
Zielona Góra ul. Chopina 26A Zielona Góra 65-032