NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA I ODPOWIEDZI

PRZEGLĄDY i NAPRAWY Gdzie i kiedy wykonać? ROZWIŃ ZWIŃ
 • Kiedy należy wykonać przegląd?
  Obowiązkowo co 15 000 km, dotyczy serwisu gwarancyjnego oraz serwisu instalacji LPG.
 • Gdzie wykonać przegląd/naprawę?
  Miejsce i termin przeglądu lub usunięcia usterki w pojeździe należy uzgodnić z pracownikiem Kaizen Fleet telefonicznie: +48 76 749 99 40 lub mailowo: obsluga@kaizenfleet.pl.
  Przeglądy okresowe oraz naprawy wykonywane są w serwisach wskazanych przez Kaizen Fleet, w terminie oraz miejscu dogodnym dla Użytkownika pojazdu.
  Jeśli pojazd uległ awarii i auto jest niejezdne pracownik Kaizen Fleet zorganizuje holowanie pojazdu oraz pojazd zastępczy.
 • Podczas przeglądu/naprawy należy:
  Przedłożyć książkę serwisową pojazdu pracownikowi serwisu, aby przegląd/naprawa została udokumentowana.
 • Podczas przeglądu zabronione jest:
  – Autoryzowanie dodatkowych napraw – jeśli w trakcie przeglądu/naprawy powstanie konieczność wykonania dodatkowych czynności, pracownik serwisu zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pracownika Kaizen Fleet i uzyskać pisemną autoryzację.
  – Podpisywanie i odbieranie faktur za wykonane czynności serwisowe.
WYMIANA OPON Gdzie i kiedy wymienić?
 • Kiedy należy dokonać wymiany ogumienia?
  Wymiana ogumienia dokonywana jest dwa razy w ciągu roku:
  – sezon zimowy: od 1 października do 31 marca,
  – sezon letni: od 1 kwietnia do 30 września.
  Przed rozpoczęciem sezonu wymiany ogumienia Użytkownicy pojazdów zarządzanych przez Kaizen Fleet otrzymują wiadomość (e-mail/SMS) z zaproszeniem do ustalenia dogodnego terminu i miejsca wymiany opon.
 • Gdzie należy dokonać wymiany ogumienia?
  Miejsce i termin wymiany opon należy uzgodnić telefonicznie, pod nr +48 76 749 99 40, z min. 5-dniowym wyprzedzeniem. Sezonowe wymiany opon wykonywane są w serwisach wskazanych przez Kaizen Fleet, w terminie oraz miejscu uzgodnionym uprzednio z Użytkownikiem pojazdu.
 • Przechowywanie opon
  Opony zdemontowane z pojazdu należy pozostawić w serwisie do przechowania. Jeżeli pojazd zmienił lokalizację i użytkowany jest w innej miejscowości, niż w poprzednim sezonie wymiany opon, pracownik Kaizen Fleet zorganizuje transport opon do nowej lokalizacji, gdzie zostanie dokonana wymiana ogumienia oraz depozyt zdemontowanych opon.
 • Podczas wymiany opon zabronione jest:
  – Dokonywanie zamiany ogumienia z/do innego pojazdu.
  – Podpisywanie i odbieranie faktur za czynności związane z wymianą ogumienia.
SZKODA KOMUNIKACYJNA Zgłoszenie szkody i dalsze postępowanie
 • Postępowanie w przypadku szkody komunikacyjnej:

  Jeśli nie jesteś sprawcą szkody, tzw. szkoda z OC.

  Na miejsce zdarzenia należy wezwać policję i spisać poniższe dane
  – Nr notatki policyjnej, nr sprawy oraz jednostkę Policji.
  – Nr rejestracyjny samochodu sprawcy.
  – Imię i Nazwisko sprawcy.
  – Dane właściciela pojazdu sprawcy, zgodnie z dowodem rejestracyjnym.
  – Nr polisy sprawcy oraz nazwę ubezpieczyciela.
  Jeżeli Policja nie może interweniować na miejscu zdarzenia należy sporządzić wspólnego oświadczenie o zdarzeniu drogowym w którym sprawca przyznaje się do winy.Jeżeli jesteś sprawcą szkody, tzw. szkoda z AC.

  Na miejscu zdarzenia należy sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Oryginał oświadczenia należy przekazać poszkodowanemu.

 • Zgłoszenie szkody na pojeździe:
  W przypadku wystąpienia szkody na pojeździe lub zauważenia nowych uszkodzeń należy niezwłocznie powiadomić o tym pracownika Kaizen Fleet, dzwoniąc pod numer +48 76 749 99 40 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: szkody@kaizenfleet.pl.
  Podczas zgłoszenia szkody należy podać:
  – Czas i miejsce powstania/zauważenia szkody.
  – Stan licznika pojazdu.
  – Opis okoliczności zdarzenia.
  – Opis zakresu uszkodzeń oraz min. 3 zdjęcia przedstawiające uszkodzenia.
  W sytuacji, gdy pracownik Kaizen Fleet podejmie decyzję o naprawie pojazdu z polisy ubezpieczeniowej Użytkownik pojazdu zostanie poinformowany o dalszych czynnościach jakie należy wykonać.W przypadku, gdy uszkodzony pojazd został unieruchomiony użytkownik powinien korzystać z usług Kaizen Fleet Assistance, dostępnego pod nr +48 22 458 56 28.
  Obowiązkowo, w ciągu 24h od zdarzenia, należy zgłosić do Kaizen Fleet fakt wystąpienia zdarzenia/kolizji drogowej, niezależnie od tego czy wystąpiły uszkodzenia ciała uczestników lub uszkodzenia pojazdów.
 • Dokumenty do pobrania:
  Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
  Compensa – druk zgłoszenia szkody
WYJAZD ZA GRANICĘ Podstawowe informacje

Możliwość poruszania się za granicą samochodem będącym w zarządzaniu Kaizen Fleet powinna być w każdym przypadku potwierdzona przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie flotą w Twojej firmie. Następnie chęć wyjazdu poza granice RP należy zgłosić do pracownika Kaizen Fleet (telefonicznie +48 749 99 40 lub mailowo obsluga@kaizenfleet.pl) w celu uzyskania stosownego upoważnienia do takiego wyjazdu oraz weryfikacji zakresu ubezpieczenia. Jeżeli wyjazd poza granicę Polski wymaga zakupu dodatkowego ubezpieczenia, wówczas koszty takiego ubezpieczenia pokrywa Użytkownik pojazdu.
W przypadku awarii lub szkody komunikacyjnej powstałej w czasie pobytu za granicą RP należy skontaktować się z pracownikiem Kaizen Fleet w celu ustalenia dalszego postępowania.
Wszelkie planowane przeglądy i naprawy powinny zostać wykonane przed wyjazdem na terenie RP.

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Podstawowe informacje

W celu wymiany tymczasowego dowodu rejestracyjnego na stały należy skontaktować się z przedstawicielem Kaizen Fleet, który wskaże adres na który należy dostarczyć dowód. Dowód tymczasowy należy dostarczyć pod wskazany adres przed upływem jego ważności.

ZWROT POJAZDU PO KONTRAKCIE Podstawowe informacje
 • Data i miejsce zwrotu
  Na kilka miesięcy przed zakończeniem kontraktu pracownik Kaizen Fleet kontaktuje się z osobą odpowiedzialną za flotę w celu ustalenia terminu i miejsca zwrotu pojazdu.
 • Oględziny
  Zwracany pojazd poddawany jest oględzinom i ocenie stanu technicznego w celu określenia stopnia jego zużycia – zgodnie ze standardem określonym w chwili rozpoczęcia współpracy (na podstawie Przewodnika Zwrotu Pojazdu).
 • Dokumenty pojazdu
  Podczas zwrotu pojazdu konieczne jest dostarczenie poniższych dokumentów:
  – książka serwisowa,
  – dwa kluczyki,
  – dowód rejestracyjny,
  – polisa.
 • Dokumenty do pobrania:
  Przewodnik zwrotu pojazdu

Kaizen Rent S.A.
ul. gen. Józefa Bema 8
59-300 Lubin

NIP 692 25 09 293
Regon 362495136

KRS 0000954956

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1 585 000,00 zł wpłacony w całości

info@kaizenfleet.pl
+48 76 749 99 41