Informacja RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp. k.

 1. Administratorem danych osobowych jest Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lubinie, ul. Przemysłowa 1E, 59-300 Lubin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575185, NIP: 6922509293, REGON: 362495136.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji usług pozostających w zakresie działalności prowadzonej przez Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lubinie, w szczególności w celu:
  a) realizacji zawieranych z Klientami umów najmu pojazdów;
  b) działalności marketingowej oraz przedstawiania ofert handlowych;
  c) wszelkiego rodzaju działalności związanej z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  a) zawarta z Klientem umowa lub zlecenie realizacji usługi, a także podjęcie działań bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy, w tym przesłanie na żądanie Klienta informacji o ofercie handlowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) udzielona przez Klienta zgoda, w tym zgoda na otrzymywanie informacji marketingowej oraz informacji handlowej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  Przetwarzanie może odbywać się również na innej podstawie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem w świadczeniu przez niego usług na rzecz Klientów, w szczególności w zakresie działalności pozostającej w związku z realizacją umów najmu pojazdów lub innych zamówionych przez Klienta usług. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usług na rzecz Klienta w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, nie krócej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku:
  a) realizacji zawieranych z Klientami umów najmu pojazdów – dane osobowe są przechowywane oraz w inny sposób przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, gdy Administrator jest do tego zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  b) przetwarzania w celach marketingowych – dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia prowadzenia przez Administratora działań marketingowych, nie dłużej niż przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu z Klientem lub do momentu wcześniejszego wycofania zgody.
 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email: rodo@kaizenfleet.pl.
 7. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odpowiednie żądanie Klient powinien skierować na wskazany w pkt. 6 adres email.
 8. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Dane osobowe podawane są przez Klientów dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym realizacji przez Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp. k. usług na rzecz Klientów.